تبلیغات


دوری ....

میگفت : گاهی آدما دلشون برای کسی تنگ میشه

                   اما نمیدونن برای کی ؟؟

                    فقط میدونن که دلتنگ هستن

این جور مواقع ضمیر ناخودآگاه یاد کسی افتاده که دوسش داشته

اما ضمیر آگاه اونو به خاطر نمیارهمنبع این نوشته : منبع